I - TARAFLAR

İşbu sözleşme Şirince Otelcilik İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra NİŞANYANSÖZLÜK olarak anılacaktır) ile www.nisanyansozluk.com adresinden NİŞANYANSÖZLÜK'ün sunduğu içerik hizmetlerinden faydalanmak için işbu içerik hizmetleri sözleşmesini onaylamak isteyen internet kullanıcısı (bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır) arasında işbu sözleşmenin altında yer alan "KABUL EDİYORUM" butonunun tıklanarak, kabul beyanının NİŞANYANSÖZLÜK kayıtlarına geçtiği anda kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

II – SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI VE BAĞLAYICILIĞI

KULLANICI işbu sözleşmenin altında yer alan "KABUL EDİYORUM" butonunu tıklaması ile işbu sözleşme hükümlerini ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı ve işbu sözleşmenin bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

III – İÇERİK HİZMETLERİNİN TANIMI

İşbu sözleşme ile NİŞANYANSÖZLÜK www.nisanyansozluk.com adresinde NİŞANYANSÖZLÜK'ün tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek ve/veya değiştirilecek içerik hizmetlerini, seçilen hizmet türüne göre ve hizmet türüne ilişkin lisans sınırlamaları dahilinde www.nisanyansozluk.com adresindeki web sitesinde belirtilen koşullarda KULLANICI'ya sunmayı kabul ve taahhüt eder.

IV – İÇERİK HİZMETLERİ ÜYELİK SİSTEMİ

 1. 1. KULLANICI, kendi belirleyeceği şifreye ve kullanıcı adına sahip olacaktır.
 2. 2. KULLANICI'nın kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi KULLANICI'ya özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile iki farklı üyelik yapılamaz.
 3. 3. KULLANICI, şifresini dilediği zaman değiştirebilir. Şifrenin seçimi, değiştirilmesi ve korunması tamamı ile KULLANICI'nın sorumluluğundadır. KULLANICI, şifrenin çalınması sebebiyle NİŞANYANSÖZLÜK'ün herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. 4. KULLANICI içerik hizmetlerinden faydalanabilmek için, kayıt formunu doğru olarak doldurmayı ve seçtiği içerik hizmetine ilişkin kendisine verilen kullanıcı adını ve şifresini girerek, NİŞANYANSÖZLÜK'ün sistemine giriş yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. 5. KULLANICI, NİŞANYANSÖZLÜK tarafından sunulan içerik hizmetlerini web sitesinde belirtilen talimatlar doğrultusunda almayı, bu talimatları okuduğunu ve anladığını, bu talimatlara uymaması sebebiyle hizmeti alamaması durumunda NİŞANYANSÖZLÜK'ten herhangi bir şekilde tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

V – KULLANICI'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. 1. KULLANICI, içerik hizmetlerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu, NİŞANYANSÖZLÜK'ün bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve NİŞANYANSÖZLÜK'ün böyle bir durumda sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. 2. KULLANICI, NİŞANYANSÖZLÜK'ün sunduğu televizyon hizmetleri içinde yer alan tüm içeriklerin çoğaltma, yayma, işleme, umuma arz, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yeniden iletim haklarına ve pazarlama, kiralama, satma ve diğer her türlü haklarına NİŞANYANSÖZLÜK'ün sahip olduğunu; NİŞANYANSÖZLÜK'ün bu haklarına zarar verecek, Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan eylemler başta olmak üzere hiçbir yasadışı eylemde bulunmayacağını, böyle bir eylem sebebiyle NİŞANYANSÖZLÜK'ün ceza davaları açma hakkı saklı kalmak üzere, uğrayacağı zararları, NİŞANYANSÖZLÜK'ün ilk talebinde herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmadan ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. 3. KULLANICI, kişisel verilerinin yetkisi olmayan kişilerce ele geçirilmesinden dolayı doğabilecek zararlardan NİŞANYANSÖZLÜK'ün sorumlu olmadığını, tehdit içeren, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Uluslararası Anlaşmalara ve bulunduğu ülke yasaların aykırı hiçbir mesaj, bilgi ve veriyi göndermemeyi ve herhangi bir şekilde kullanmamayı, kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, ahlaka aykırı, yasa dışı materyal, veri veya bilgiler göndermemeyi, yayınlamamayı, diğer kullanıcıların kişisel bilgilerine, bilgisayarlarına ve bilgisayarlarındaki verilere zarar verecek bilgiler veya yazılımlar göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. 4. KULLANICI, NİŞANYANSÖZLÜK'ün sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla NİŞANYANSÖZLÜK tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, kullanıcı bilgisayarının yaratacağı arızalar, bilgi ve veri kaybı ve diğer herhangi bir kayıptan NİŞANYANSÖZLÜK'ün herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. 5. KULLANICI, işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği takdirde, NİŞANYANSÖZLÜK'ün kullanıcı adı ve şifresini iptal ederek ve her türlü teknik önlemi almak suretiyle kendisini sistem dışına çıkarabileceğini ve işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak herhangi bir tazminat ödeme zorunluluğu olmadan feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. 6. KULLANICI, şifre kullanımı suretiyle yapabileceği işlemlerin kendisi dışında üçüncü bir şahıs tarafından yapıldığını iddia etmeyeceğini, bunu ileri sürmekten gayrikabil-i rücu feragat ettiğini, NİŞANYANSÖZLÜK'ün kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünde olmadığını, şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal NİŞANYANSÖZLÜK'e haber vereceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan sorumlu olacağını, NİŞANYANSÖZLÜK 'ün bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. 7. KULLANICI, NİŞANYANSÖZLÜK'ün işbu sözleşmedeki hizmetleri sunuyor olmasının, KULLANICI'ya donanım ve yazılım temini ve bunların düzgün çalışması konusunda bir garanti ya da taahhüt verdiği anlamına gelmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. 8. KULLANICI tarafından NİŞANYANSÖZLÜK'e sunulan bilgiler sebebiyle NİŞANYANSÖZLÜK'ün işlem yapıp yapmama hakkı saklı olduğu gibi, KULLANICI kendisi tarafından sunulan bu bilgiler nedeniyle NİŞANYANSÖZLÜK'ten herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.
 9. 9. KULLANICI, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve NİŞANYANSÖZLÜK'ün elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda NİŞANYANSÖZLÜK'ün herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, herhangi bir nam altında NİŞANYANSÖZLÜK'ten tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 10. 10. KULLANICI, almış olduğu içerik hizmetleri sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, içerikten dolayı sistemine virüs, truva atı gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek NİŞANYANSÖZLÜK'ten herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.
 11. 11. KULLANICI, NİŞANYANSÖZLÜK'ün sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla NİŞANYANSÖZLÜK tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, kullanıcı yararlandığı hizmetleri görüntüleyebilmesi için gerekli olan yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan NİŞANYANSÖZLÜK'ün herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

VI – NİŞANYANSÖZLÜK'ÜN İÇERİK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YETKİLERİ

 1. 1. KULLANICI, NİŞANYANSÖZLÜK'ün herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabileceğini veya tamamen durdurabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sistemin ve hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınması veya tamamen durdurulması durumunda KULLANICI, NİŞANYANSÖZLÜK'ten herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini ve diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. 2. KULLANICI, NİŞANYANSÖZLÜK'ün dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın KULLANICI'nın yeni bir şifre ve kullanıcı adı seçmesini talep edebileceğini ya da şifreyi kullanmasını süresiz olarak engelleyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. 3. NİŞANYANSÖZLÜK'ün sunduğu içerik hizmetleri mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli ve güvenli olacaktır. KULLANICI, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi vs sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti ve güvenlik problemlerinden, ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını veya benzeri bir mücbir sebeplerle hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan NİŞANYANSÖZLÜK'ün hiçbir sorumluluğu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt ederler.
 4. 4. KULLANICI, NİŞANYANSÖZLÜK'ün kendi ürettiği veya üçüncü şahıslardan elde ettiği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik ve benzeri materyallerin mülkiyet ve telif haklarına sahip olduğunu ve NİŞANYANSÖZLÜK'ün bu haklarına zarar verici eylemlerden kaçınacağını, aksi halde NİŞANYANSÖZLÜK'ün uğrayacağı zararları NİŞANYANSÖZLÜK'ün ilk talebinde tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. 5. KULLANICI, NİŞANYANSÖZLÜK'e ilettiği kişisel bilgilerin NİŞANYANSÖZLÜK'ün hizmetleri sunması sırasında işbirliği yaptığı içerik sağlayıcılara, reklam verenlere, reklam ajanslarına, internet servis sağlayıcılarına ve diğer ilgililere iletişim, tanıtım, reklam gibi ticari amaçlar için kullandırılması konusunda NİŞANYANSÖZLÜK'e tam yetki verdiğini, NİŞANYANSÖZLÜK'ün bu bilgileri paylaşmasının kişilik haklarına ve gizlilik haklarına tecavüz teşkil etmediğini ve olabilecek her türlü dava ve talep haklarından gayrikabilirücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. 6. KULLANICI, NİŞANYANSÖZLÜK'ün tanıtım, promosyon gibi amaçlarla kendisine yönelik olarak tanıtım ve promosyon faaliyetlerinde bulunabileceğini, bunun için NİŞANYANSÖZLÜK'ün herhangi bir izin almak zorunda olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. 7. NİŞANYANSÖZLÜK, sunduğu içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir değişiklik yapılması halinde KULLANICI bu değişikliklere bir itirazının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. 8. NİŞANYANSÖZLÜK, hizmetleri sunduğu web sitesine ait alan adını ve web sitesinin görünümünü ve içeriğini her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, alan adı veya web sitesinin görünümünde veya içeriğinde yapılacak değişikliklere bir itirazının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. 9. KULLANICI, NİŞANYANSÖZLÜK'ün teknik zorunluluklar veya mevzuatta yapılacak değişiklikler sebebiyle, tek taraflı olarak bu sözleşmeyi değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmede bu şekilde bir değişiklik olması halinde KULLANICI bu değişikliklere ilişkin "KABUL EDİYORUM" butonunu tıklamak suretiyle bu değişikliği onaylamalıdır. Aksi halde NİŞANYANSÖZLÜK'ün hizmetleri sunmama veya sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.
 10. 10. NİŞANYANSÖZLÜK, kullanıcının işbu sözleşmedeki herhangi bir hükmü ihlal etmesi veya NİŞANYANSÖZLÜK'te böyle bir ihlalin varlığı konusunda şüphe uyanması halinde, işbu sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü ve diğer herhangi bir yükümlülük altında olmaksızın, derhal tek taraflı olarak fesih veya hizmetleri askıya alma yetkisi olduğunu KULLANICI gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11. 11. KULLANICI, NİŞANYANSÖZLÜK'ün www.nisanyansozluk.com adresindeki web sitesinde NİŞANYANSÖZLÜK'ün açıkladığı ticari unvan, adres, telefon, faks ve elektronik posta adresini, talep ve şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgilerini okuduğunu, anladığını ve NİŞANYANSÖZLÜK'ün bu bilgilerde değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

VII – İÇERİK HİZMETLERİNİN SUNULMASI

Kullanıcı işbu sözleşme ile faydalanmak istediği içerik hizmetlerinden faydalanabilmek için, bilgisayarının ve teknik donanımının gerekli minimum kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan bilgisayar ve teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, NİŞANYANSÖZLÜK'ün herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında NİŞANYANSÖZLÜK'ten tazminat talep etmeyeceğini veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

VIII – ÜYELİKTEN ÇIKMA

KULLANICI, NİŞANYANSÖZLÜK'ün sunduğu içerik üyeliğini istediği zaman iptal edebilir.

IX – NİŞANYANSÖZLÜK'ÜN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

KULLANICI, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda NİŞANYANSÖZLÜK'ün defter kayıtlarıyla, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen NİŞANYANSÖZLÜK kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu konusunda yemin teklif hakkından gayrikabilirücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

X – SÖZLEŞMENİN DEVRİ

KULLANICI, NİŞANYANSÖZLÜK'ün, işbu sözleşmeyi kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiye devredebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

XI– UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'da düzenlenen kanunlar ihtilafı kaidelerine bakılmaksızın Türk hukuku uygulanacak ve uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

XII– GİZLİLİK

Üye bilgileri SSL adı verilen güvenli bölgede şifreli olarak transfer edilir.

Kullanıcıya ait kişisel bilgilere hiç bir kişi tarafından erişilmemekte ve 3.kişiler ile paylaşılmamaktadır.

Şirince Otelcilik İnşaat Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.

Tel: 0 232 898 32 08

Şirince Köyü 35920 Selçuk İzmir / Türkiye

info@nisanyansozluk.com